Revision history of "Thread:Snyggt jobbat! (1)"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 08:51, 12 September 2013Haxpett (talk | contribs). . (166 bytes) (+166). . (Created page with 'Snyggt jobbat med översättningarna! Säg till om det är nånting du undrar över eller funderar på. /~~~~ ')